Beta version website

102 Kauravas Names In Hindi – कौरवों के नाम

102 Kauravas Names, कौरवों के नाम, Kauravas Names, Kauravo Ke Naam, 102 Kauravo Ke Naam, 102 कौरवों के नाम, सभी कौरवों के नाम, 102 संताने के नाम

 1. दुर्योधन
 2. दु:शासन
 3. दुस्सह
 4. दु:शल
 5. जलसन्ध
 6. सम
 7. सह
 8. विन्द
 9. अनुविन्द
 10. दुर्धर्ष
 11. सुबाह
 12. दु़ष्ट्रधर्षण
 13. दुर्मर्षण
 14. दुर्मुख
 15. दुष्कर्ण
 16. कर्ण
 17. विविशन्ति
 18. विकर्ण
 19. शल
 20. सत्त्व
 21. सुलोचन
 22. चित्र
 23. उपचित्र
 24. चित्राक्ष
 25. चारुचित्रशारानन
 26. दुर्मद
 27. दुरिगाह
 28. विवित्सु
 29. विकटानन
 30. ऊर्णनाभ
 31. सुनाभ
 32. नन्द
 33. उपनन्द
 34. चित्रबाण
 35. चित्रवर्मा
 36. सुवर्मा
 37. दुर्विरोचन
 38. अयोबाहु
 39. चित्राङ्ग
 40. चित्रकुण्डल
 41. भीमवेग
 42. भीमबल
 43. बलाकि
 44. बलवर्धन
 45. उग्रायुध
 46. सुषेण
 47. कुण्डोदर
 48. महोदर
 49. चित्रायुध
 50. निषङ्गी
 • 51. पाशी
 • 52. वृन्दाaरक
 • 53. दृढवर्मा
 • 54. दृढक्षत्र
 • 55. सोमकीर्ति
 • 56. अनूर्दर
 • 57. दृढसन्ध
 • 58. जरासन्ध
 • 59. सत्यसन्ध
 • 60. सदस्सुवाक्
 • 61. उग्रश्रव
 • 62. उग्रसेन
 • 63. सेनानी
 • 64. दुष्पराजय
 • 65. अपराजित
 • 66. पण्डितक
 • 67. विशलाक्ष
 • 68. दुराधर
 • 69. दृढहस्त
 • 70. सुहस्त
 • 71. वातवेग
 • 72. सुवर्चस
 • 73. आदित्यकेतु
 • 74. बह्वाशी
 • 75. नागदत्
 • 76. अग्रयायॊ
 • 77. कवची
 • 78. क्रथन
 • 79. दण्डी
 • 80. दण्डधार
 • 81. धनुर्ग्रह
 • 82. उग्र
 • 83. भीमरथ
 • 84. वीरबाहु
 • 85. अलोलुप
 • 86. अभय
 • 87. रौद्रकर्मा
 • 88. द्रुढरथाश्रय
 • 89. अनाधृष्य
 • 90. कुण्डभेदी
 • 91. विरावी
 • 92. प्रमथ
 • 93. प्रमाथी
 • 94. दीर्घारोम
 • 95. दीर्घबाहु
 • 96. व्यूढोरु
 • 97. कनकध्वज
 • 98. कुण्डाशी
 • 99. विरज
 • 100. दुहुसलाई
 • 101. दु:शला (पुत्री)
 • 102. युयुत्सु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *